Privacyverklaring

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen.

Dit privacy-beleid is gebaseerd op adviezen van de functionaris persoonsgegevens-bescherming van de gemeente Lochem.

1. Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers is het naar behoren laten functioneren van de Stichting. Hierbij valt te denken aan het registreren van deelname aan de maaltijden en het belcontact voor afmelding ivm ziekte en dieetwensen. Voor vrijwilligers geldt het indelen van vervoers- en/of werkschema.

2. De volgende persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van:

- Naam (aanhef, voornaam, achternaam)

- Adres, postcode, woonplaats

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

3. Op het openbare deel van de website staan geen gegevens van onze leden/vrijwilligers. Alleen de namen van het bestuur zijn hier vermeld.

4. Voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken verwijzen we naar hetgeen beschreven staat aan het einde van dit artikel onder het kopje “Uw Privacy”.

5. Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

6. Het bestuur heeft een overeenkomst met Infused cockpit een project van Christiaan Bruinsma t.b.v. het technisch onderhoud van de website

7. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de penningmeester van de Stichting van de Eetkamer agnesmeijer52@gmail.com).

8. De persoonsgegevens worden bewaard op de computer van de penningmeester.

9. Van het gegevensbestand op de computer van de penningmeester wordt een back-up gemaakt op een losse harddisk.

10. Het document op de computer van de penningmeester is beveiligd met een wachtwoord. De laptop is adequaat beschermd door betaalde virus- en of malware programma’s.

11. De penningmeester is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens-bescherming binnen de organisatie.

12. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

13. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij is geïnformeerd, de leden en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van het datalek.

14. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vastgesteld te Lochem in de bestuursvergadering van 5 november 2018


Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.


E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.


Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacy beleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.U kunt reageren door een e-mail te sturen naar de penningmeester: agnesmeijer52@gmail.com

Neem contact met ons op

Scroll naar top